تاريخچه منطقه آزاد انزلی

بر اثر تحولات صورت گرفته پس از فروپاشي شوروي و در پي تغيير و تحولات ساختاري روابط بين‌الملل منطقهء قفقاز و كشورهاي حاشيهء درياي خزر در معادلات منطقه‌اي و جهاني اهميت يافتند; امري كه با دوران پس از جنگ تحميلي در ايران و آغاز عصر سازندگي كشور همزمان گرديد ; عصري كه ايران به‌دنبال ورود به اقتصاد جهاني و اخذ سرمايه و به تبع آن دانش و تكنولوژي جديد بود هدفي كه دولت وقت با ايجاد مناطق آزاد كشور در پي تحقق آن بود. در پي سفر رياست جمهوري وقت به شهرستان انزلي و با توجه به خواست همگاني و براساس مصوبه هيأت دولت در سال ۷۵ منطقه وي‍ژه اقتصادي بندرانزلي در دو بخش جداگانه تعيين گرديد و در سال ۸۲ منطقه ويژه اقتصادي انزلي به منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي بدل شده و در سال ۸۳ نيز اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي مورد تصويب هيأت وزيران قرار گرفت و محدوده منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي در سال ۸۴ از طرف هيأت وزيران تعيين و ابلاغ شد كه بر اساس آن منطقه آزاد انزلي در سه بخش و محدوده مجزاي بندري؛ اداره كل بنادر و كشتيراني استان ، شهرك صنعتي انزلي و محدوده منطقه ويژه اقتصادي سابق انزلي با مساحت ۳۲۰۰ هكتار خشكي و تا عمق ۲ كيلومتر از دريا در طول ۲۰ كيلومتر از حاشيه درياي خزر را شامل مي شود .

روند شروع فعاليت

پس از استقرار هيات مديرهء جديد، سازمان منطقهء آزاد انزلي در محدودهء منطقهء سرعت پيگيري و اجراي پروژه‌هاي عمراني محدودهء منطقه افزايش يافته و سازمان منطقهء آزاد تجاري صنعتي انزلي نسبت به تنظيم چارت سازماني و پرسنل مديريتي و كارشناسي اقدامات گسترده‌اي صورت داده است. با استقرار رئيس و اعضاي هيات مديره در فاز تجارت سازمان و انتقال بخش اداري در داخل محدوده ميزان فعاليت و عملكرد تصميم‌گيري و تصميم‌سازي اين سازمان تسريع پيداه كرده ، امري كه در تسريع روند پيشرفت برنامه‌هاي و اهداف عاليه سازمان منطقهء آزاد انزلي نقش به سزايي داشته و خواهد داشت. در طول چند ساله گذشته ميزان تعامل و همكاري سازمان منطقهء آزاد تجاري- صنعتي انزلي با سازمان‌ها و ادارات و نهادهاي دولتي و غيردولتي استان گيلان و كشور افزايش چشمگيري داشته به حدي كه سازمان منطقهء آزاد تجاري- صنعتي انزلي به عنوان عضوي فعال از بدنهء مديريتي استان گيلان و كشور به ايفاي نقش مي‌پردازد.

با اجراي قوانين و مقررات مناطق آزاد تجاري- صنعتي كشور در محدودهء منطقهء آزاد انزلي و باگسترش ميزان همكاري و تعاملات ديگر ادارات و نهادهاي استان با اين سازمان مي‌توان به توسعهء همه‌جانبهء منطقه اميدوار بود، علاوه بر اين پس از اتصال بندر انزلي به راه‌آهن سراسري و آستارا و همچنين بهره‌برداري از بزرگراه قزوين- رشت- انزلي شاهد وقوع انقلابي در صنعت حمل‌و‌نقل (به عنوان يكي از اركان اصلي توسعه) و ترانزيت كالا و مسافر در منطقه خواهيم بود.با توجه به پتانسيل‌هاي فوق و پس از اتمام پروژه‌هاي زيرساختي محدودهء منطقهء آزاد انزلي شاهد دوران طلايي در صنعت، تجارت و گردشگري و ... منطقه و كشور خواهيم بود چراكه اين منطقه حلقهء اتصال اقتصاد ملي به اقتصاد و تجارت جهاني است.

افزايش محدوده منطقه آزاد انزلي در ارديبهشت ماه ۱۳۹۳

با پيگيريهاي صورت گرفته از سوي سازمان منطقه آزاد انزلي؛ بنا بر تصويب نامه وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي كه به تأييد رياست محترم جمهور رسيد بنا بر پيشنهاد دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد ماده واحده قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلي ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ محدوده منطقه آزاد انزلي گسترش يافت:
۱ـ محدوده‌اي به مساحت (۶۴۸۹) هكتار مشتمل بر محدوده‌هاي زير به شرح نقشه پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي الحاق مي‌شود:
الف ـ محدوده‌اي به مساحت (۵۵۷۸) هكتار از شمال به طول (۲۱۹۰۵) متر به دريا، از جنوب به طول (۲۹۰۵۲) متر به اراضي محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (۳۳۵۰) متـر به مـحدوده فـعلي منطقه آزاد تـجاري ـ صنعتي انزلي و از شـرق بـه طول (۶۱۸۱) متر به رودخانه سفيدرود واقع در شرق محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي.
ب ـ محدوده‌اي به مساحت (۴۰۸) هكتار از شمال به طول (۵۷۰۷) متر به دريا، از جنوب به طول (۱۱۵۰) متر به اراضي روستاي طالب‌آباد شهرستان بندرانزلي، از شرق به طول (۵۴۶) متر به محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي و از غرب به طول (۱۳۸۶) متر به كانال طالب‌آباد انزلي.
ج ـ جمع مساحت افزايش داده شده در جنوب منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي بابت اصلاح محدوده مصوب فعلي جنوباً به كنار گذر امامزاده هاشم به انزلي به مساحت (۲۸۰) هكتار و مساحت دريايي به عمق (۲) كيلومتر از محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي در محل روستاي چپرپرد تا رودخانه سفيدرود.
۲ـ سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي موظف به تهيه طرح جامع محدوده يادشده با در نظر گرفتن گرايش‌هاي غالب منطقه و ارايه آن به دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي مي‌باشد.
۳ـ سازمان مذكور موظف به رعايت الزامات زيست محيطي در محدوده يادشده مي‌باشد.
درنتيجه محدوده منطقه آزاد انزلي از ۳۲۰۰ هكتار به بيش از ۹۴۰۰ هكتار افزايش يافت.

bottom-logo.png
اولین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری، (بورس، بانک، بیمه) و توانمندی‌های صادراتی
اصفهان، خیابان شهید باهنر، جنب کوچه شماره39، مجتمع تجاری رجاء، واحد19
03133462279
03133462179
09134024584
09129263648
09901177684

Search